بخشنامه 281 گمرک

بخشنامه 281 گمرک
21 اسفند 1396

بخشنامه 281 گمرکی

دستورالعمل مهم گمرک ایران در خصوص چگونگی اظهار و پذیرش و انجام تشریفات گمرکی و خروج کالاهای صادراتی

پیرو بخشنامه شماره 206379/96 مورخ 29/3/96 رویه صادرات ، موارد تکمیلی جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

در هنگام اظهار رویه صادرات (اظهارنامه هایی که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان نباشد)، صادر کنندگان اعم از تولیدی و بازرگانی نوع حمل را (ارزیابی در محل انتخاب نمایند. صادرکنندگان فراورده های نفتی نوع حمل را الزاما انباری انتخاب نموده و تشریفات ) گمرکی با ورود حامل به محوطه گمرک صورت میگیرد. در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محموله های داخل مناطق به عنوان (حمل یکسره) و یا انباری و در صورتی که محموله های اظهاری خارج از مناطق باشند (ارزیابی در محل) انتخاب نمایند. اظهارنامه های صادرات که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان داشته باشند، به علت اینکه تحت هر شرایطی کالا از داخل گمرک ارسال میگردد می بایست (حمل یکسره و یا انباری) را با رعایت کلیه مقررات مربوطه انتخاب نمایند.

  • درصورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک (سبز) تعیین شود: نیازی به ورود حامل ها به داخل گمرک مبدا صادرات (به استثنا اظهارنامه هایی که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان باشد) و توزین و الصاق پلمپ در گمرک مبدا (داخلی) نمی باشد مراحل به ترتیب به شرح ذیل انجام می شود.

الف – صاحب کالا یا اظهار کننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می نماید.

ب – در گمرک خروجی مراحل طبق بند 11 بخشنامه 206397/96 صورت می پذیرد.

  • در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو (زرد) تعیین شود : نیازی به ورود حامل ها به داخل گمرک مبدا صادرات (به استثنا اظهارنامه هایی که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان باشد) و توزین و الصاق پلمپ در گمرک مبدا (داخلی) نمی باشد مراحل به ترتیب به شرح ذیل می باشد :

الف – بررسی اسنادی اظهارنامه های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدا انجام می پذیرد.

ب – صاحب کالا یا اظهار کننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامزی ، با لحاظ نمودن قفل سیستمی روی مجو ها نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک ، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام  می نماید.

ج – در صورت نیاز به تعیین ماهیت و یا تغییر مسیر وفق مقررات انجام گردد.

د – در گمرک خروجی مراحل طبق بند 11 بخشنامه 206379/96 صوزت می پذیرد.

  • در صورتی که مسیر اظهار نامه صادراتی کنترل سیستمی سطح سه (قرمز) تعیین شود:

الف – اگر واحد بازرگانی و غیر تولیدی باشد: ابتدا توسط کارشناس مربوطه، نوع حمل از ارزیابی در محل به حمل یکسره یا قبض انبار (کالاهای تعریف شده طی بخشنامه مربوطه) تغییر داده شود و موضوع طی اعلام نظر به صاحب کالا ارسال گردد. سپس صاحب کالا نسبت به ثبت اطلاعات حامل و اطلاعات وزن در پنجره واحد تجارت اقدام و مابقی مراحل شامل ارزیابی و قبت نظر ارزیابی، الصاق پلمپ، باسکول، بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین در سامانه جامع گمرکی، توسط گمرک صورت می گیرد.

ب – اگر واحد تولیدی باشد، نیازی به ورود حامل ها به داخل گمرک میدا صادرات (به استثنا اظهارنامه هایی که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان باشد) و نیز نیازی به توزین در گمرک مبدا (داخلی) نمی باشد. بعد از مراحل ارزیابی و ثبت نظر، الصاق پلمپ و ثبت شماره پلمپ در اعلام نظر در سامانه جامع، مراحل بعدی شامل ثبت صدور مجوز بارگیری (با لحظا نمودن قفل سیستمی روی مجوزها) ، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک توسط صاحب کالا در کارتابل مربوطه و تا زمان سیستمی شدن ثبت شماره پلمپ در پنجره واحد تجارت فرامرزی، مراحل درب خروج و بیجک بین در سامانه جامع گمرکی، توسط گمرک صورت می پذیرد.

ج – در گمرک خروجی مراحل طبق بند 11 بخشنامه 206379/96 صورت می پذیرد.

ضمنا تصریح می دارد:

  • درصورتی که مسیر اظهارنامه برای واحد های بازرگانی سیز و زرد و برای واحد های تولیدی سبز و یا قرمز تعیین شده باشد و صاحب کالا تمایل به ورود کالا به گمرک مبدا اظهار نداشته باشد و اشتباها به جای (ارزیابی در محل) نوع حمل را (حمل یکسره)یا (انباری) انتخاب نموده است، با توجه به اینکه در این نوع حمل ها، در مدیریت لجستیک اطلاعات توزین از پنجره واحد فراخوانی نمی شود در این صورت صاحب کالا می بایست نسبت به تقاضای تغییر نوع حمل به (ارزیابی در محل) در پیغام های روی اظهار نامه اقدام تا تغییر نوع حمل توسط کارشناس صورت پذیرد.
  • در صورتی که صادر کننده تمایل دارد کالای اظهاری وارد محوطه گمرک شود و ارزیابی و الصاق پلمپ صورت گیرد، می بایست ابتدا نسبت به انتخاب نوع (حمل یکسره یا انباری) اقدام و در صورتی که مسیرهای اظهار نامه زرد و یا سبز گردید، تقاضای تغییر مسیر نماید.

با توجه به اهمیت پیگیری خروج کالاهای صادراتی از کشور طبق بخشنامه های مربوطه، گمرکات مبدا و مرز خروج موظفند نسبت به پیگیری و اعلام خروج کالا و تسویه آنها اقدام نمایند.

جهت جلوگیری از اظهارنامه های تکراری و در جریان طبق بخشنامه های مربوطه، گمرکات موظفند گزارش مربوطه را به صورت هفتگی از سامانه ها دریافت و پس از بررسی، نسبت به تعیین تکلیف این اظهارنامه ها اقدام نمایند .

اجرای مفاد فوق منوط به راه اندازی مدیریت لجستیک (Access Control)  در کلیه گمرکات می باشد (در صورت عدم راه اندازی مدیریت لجستیک، از دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری شود)

دستور فرمایید ضمن اقدام لازم در صورت بروز مشکلات سیستمی، مراتب را به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات منعکس و در صورت وجود ابهام مقرراتی، موضوع از این دفتر استعلام گردد.

Develop & Design:

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

09000000000