بخشنامه ۳۰۶ گمرک

بخشنامه ۳۰۶ گمرک
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

بخشنامه ۳۰۶ گمرکی

نحوه تشخیص کاربرد و مصرف دانه آفتابگردان برای مصارف روغن کشی و  آجیلی و چگونگي طبقه بندی آن

نظر به اینکه هیات محترم وزیران بموجب مصوبه ۱۱۲۱۲۸/ت ۵۴۱۱۴ ه مورخ ۱۱/۹/۹۶ بین ماخذ حقوق ورودی دانه آفتابگردان موضوع ردیف تعرفه ۱۲۰۶۰۰۹۰ و دانه آفتابگردان برای روغن کشی تفاوت قائل شده است و سازمان ملی استاندارد نیز طی نظریه شماره ۲۴۸۰۴۸ مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ اعلام نموده تشخیص کاربرد در مصرف روغن کشی و یا سایر مصارف بر اساس معیارهای سنجش از نظر ظاهری و یا کیفی توسط آزمایشگاههای همکار و یا آزمایشگاه های ادارت کل استاندارد میسر نمی باشد لذا وفق توافق فی مابین گمرک ایران و وزارت جهاد کشاورزی خواهشمند است دستور فرمائید در هنگام ورود دانه آفتابگردان نوع مصرف و کاربرد آن را برای مصارف روغن کشی یا آجیلی از دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نمایند.

درخصوص موارد قبلی وارده که مشمول اجرای مصوبه فوق الذکر می باشند نیز بر اساس مجوز ترخیص صادره و نمونه شاهد آن گمرک با رعایت مهلت زمان قانونی موضوع ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی وفق مفاد این بخشنامه اقدام و از صحت طبقه بندی کالا اطمینان حاصل نمیاند. مسئولیت حسن اجرای بخشنامه به عهده مدیر محترم آن گمرک می باشد.

جهت دانلود بخشنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

Develop & Design:

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

09128888888